Quy trình 10 bước lập chiến lược Marketing Gốc

Sơ đồ 10 bước lập chiến lược marketing gốc do ông Mago Vũ nghiên cứu và triển khai vào thực tiễn cho doanh nghiệp

Sơ đồ 10 bước lập chiến lược marketing gốc

(Sơ đồ nằm trong phương pháp Marketing Gốc đã được đăng ký bản quyền tác giả)

10 BƯỚC LẬP CHIẾN LƯỢC MARKETING GỐC
  • Phương pháp Marketing Gốc tạo ra nhằm giúp doanh nghiệp đơn giản hóa trong hoạt động marketing trong doanh nghiệp
  • 10 bước lập chiến lược Marketing Gốc được xây dựng chi tiết rõ ràng cho mọi doanh nghiệp áp dụng.
  • 10 Bước lập chiến lược Marketing Gốc chi tiết quy trình làm marketing xuất phát từ nhu cầu con người 
  • 10 Bước lập chiến lược Marketing Gốc giúp nâng cao hiệu quả marketing giảm thiểu chi phí đem lại hiệu quả tối đa
  • 10 Bước lập chiến lược Marketing Gốc giúp chủ doanh nghiệp kiểm soát tối ưu hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả
  • 10 Bước lập chiến lược Marketing Gốc giúp doanh nghiệp thấu hiểu được nhu cầu khách hàng để từ đó đáp ứng nhằm thỏa mãn thông qua sản phẩm dịch vụ