Giới thiêu về Tầng Nhu Cầu Thiết Yếu

Tầng nhu cầu thiết yếu là phương pháp đưa ra các tầng nhu cầu của con người thông qua hai nhóm chính: Thân Thể và Tâm Thức

TẦNG NHU CẦU THIẾT YẾU

(Tầng nhu cầu thiết yếu  đã được đăng ký bản quyền tác giả)

ỨNG DỤNG TẦNG NHU CẦU THIẾT YẾU
  • Giúp doanh nghiệp tạo ra sản phẩm đúng nhu cầu
  • Tạo ra muôn vàn sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của con người
  • Nâng cao hiệu quả chiến dịch marketing trong doanh nghiệp
  • Marketer hiểu rõ tâm lý khách hàng, insight customer
  • Giúp doanh nghiệp hiểu rõ tâm lý khách hàng hiệu quả chăm sóc khách hàng.
  • Ứng dụng quản lý nhân sự, hiểu tâm lý con người
  • Ứng dụng vào xã hội cùng nhu phát triển kinh tế

Sự Cần thiết Tầng Nhu Cầu Thiết Yếu trong Marketing